Oferim:

Càlcul i compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) generades pels desplaçaments, consum energètic, allotjament, i serveis de càtering.